STATUT FUNDACJI MAKATKA

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

 

 1. Fundacja Makatka, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Marię Gierszewską oraz Marzenę Annę Borutę zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krystiana Józefiaka w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Marcina Kasprzaka 26/4 w dniu 28 maja 2018 r. Rep. A 1643/2018.

§2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§3

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny.

§4

 

 1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§5

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji

§6

 

Za podstawowy cel Fundacji obiera się wsparcie kobiet i całych rodzin w początkach macierzyństwa i rodzicielstwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży i pierwszych 3 lat życia dzieci oraz promocję wartości chrześcijańskich w życiu rodzinnym.

 

Fundacja stawia sobie następujące cele szczegółowe:

 1. działalność na rzecz macierzyństwa, rodziny, dzieci,  kobiet w ciąży i planujących macierzyństwo,
 2. organizacja i promocja miejsc przyjaznych matkom, dzieciom i rodzinom,
 3. wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów poprzez zwiększanie ich kompetencji w opiece nad dziećmi,
 4. wspieranie i promocja przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci do 3 roku życia,
 5. wspieranie i promocja twórczości kobiet,
 6. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodzin, dzieci,  kobiet w ciąży i planujących macierzyństwo oraz profesjonalistów pracujących nimi,
 7. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta,
 8. promocja karmienia piersią oraz poprawnych nawyków żywieniowych,
 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. pomoc charytatywna dla kobiet w ciąży, matek i ich rodzin,
 11. upowszechnianie wiedzy i edukacji w zakresie potrzeb rodziny i rodzicielstwa,
 12. upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa,
 13. prowadzenie i wspieranie działalności skupiającej uwagę społeczeństwa i mediów na kobietach w ciąży w Polsce,
 14. promocja inicjatyw o celach zbliżonych do Fundacji.
 15. promocja i organizacja wolontariatu.

§7

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w szczególności poprzez:
 1. wydawanie i rozpowszechnianie czasopism, plakatów, ulotek, folderów, kalendarzy, kart pocztowych oraz książek, płyt muzycznych, programów komputerowych i filmów,
 2. tłumaczenie dzieł związanych z działalnością Fundacji,
 3. tworzenie i prowadzenie stron internetowych, związanych z działalnością Fundacji,
 4. organizowanie wykładów, warsztatów, kursów, spotkań, sympozjów i szkoleń,
 5. organizowanie festynów, kiermaszów, pikników i aukcji,
 6. organizowanie koncertów, wystaw i spotkań,
 7. organizowanie i prowadzenie bibliotek, czytelni, galerii,
 8. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami,
 9. działalność dobroczynną i charytatywną,
 10. prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie działań na rzecz mieszkańców,
 11. prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
 12. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród w zakresie celów statutowych Fundacji.

 

Rozdział 3. Działalność pożytku publicznego Fundacji

§8

 

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.
 2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie określonym uchwałą Zarządu.

§9

 

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział 4. Majątek i dochody Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych), z czego 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.   
 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji jej celów statutowych.

§11

 

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. darów rzeczowych,
 4. dochodów ze zbiórek publicznych,
 5. sponsoringu,
 6. dochodów z majątku Fundacji,
 7. odsetek bankowych,
 8. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie (wg klasyfikacji PKD):
 1. wytwarzania gotowych posiłków i dań (PKD10.85.Z ),
 2. produkcji pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),
 3. produkcji gier i zabawek (PKD 32.40.Z ),
 4. produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 32.99.Z),
 5. pozostałej sprzedaż detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
 6. sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 7. sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
 8. sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
 9. sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
 10. sprzedaż detalicznej gier i zabawek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
 11. sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),
 12. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 13. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 14. przygotowywania i podawania napojów (PKD 56.30.Z),
 15. wydawania książek (PKD 58.11.Z),
 16. wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 17. wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 18. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
 19. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 20. działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 21. działalności związanej  z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
 22. działalności związanej z projekcją filmów (PKD  59.14.Z),
 23. działalności wydawniczej w zakresie oprogramowania (PKD 62.01.Z),
 24. przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalność (PKD  63.11.Z),
 25. działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z) i pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji (PKD 63.91.Z),
 26. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 63.99.Z),
 27. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD  68.20.Z),
 28. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD  72.19.Z),
 29. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD  72.20.Z),
 30. działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 31. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z ),
 32. działalności w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 33. działalności fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 34. działalności związanej z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 35. pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD  74.90.Z),
 36. wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD  77.21.Z),
 37. wypożyczania i dzierżawy pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD  77.29.Z),
 38. wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
 39. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD  82.30.Z),
 40. pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD  82.99.Z),
 41. wychowania przedszkolne (PKD 85.10.Z),
 42. pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD  85.51.Z),
 43. pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 44. nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
 45. pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B),
 46. działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z),
 47. działalności fizjoterapeutycznej (PKD 86.90.A),
 48. praktyki pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
 49. działalności paramedycznej (PKD 86.90.D),
 50. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E),
 51. opieki dziennej nad dziećmi (PKD 88.91.Z),
 52. pozostałej pomocy społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z),
 53. działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 54. działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 55. artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKD 90.03.Z),
 56. działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 57. działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0),
 58. działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 59. pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z),
 60. pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z),
 61. działalności organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
 62. działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 94.99.Z),
 63. naprawy pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
 64. działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z),
 65. pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 96.09.Z).
 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 5. Władze Fundacji

§13

Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu i jeden z nich staje na czele jako Prezes Zarządu.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków powoływanych przez Fundatorów na

3-letnią kadencję.

 1. Spośród członków Zarządu Fundatorzy mogą wybrać dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 2. Członkostwo w Zarządzie może trwać dłużej niż jedną kadencję.

 

 1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. W razie śmierci Fundatora pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub jego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie, Prezes Zarządu zostanie wybrany przez pozostałych członków Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
 2. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. śmierci członka Zarządu,
 5. odwołania przez Fundatorów, w szczególności z powodu choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji.
 1. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz w stosunkach umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu ustalają Fundatorzy.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§17

Zarząd może powołać organ doradczo-opiniujący zwany Radą.

§18

 1. W skład Rady wchodzi Przewodniczący oraz od 3 do 20 członków Rady.
  2. Przewodniczącego i członków Rady powołuje Zarząd na 2-letnią kadencję.
  3. Uchwały Rady mają charakter niewiążący.
  4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a) śmierci,
  b) rezygnacji,
  c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  d) odwołania przez Fundatorów, w szczególności z powodu choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność członka do pełnienia funkcji,
  5. Fundatorzy mogą odwołać członka Rady w każdym czasie.

§19

Do kompetencji Rady należy:
a) opiniowanie na wniosek Zarządu projektów i działań Fundacji związanych z realizacją jej celów statutowych,
b) proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań związanych z realizacją jej celów statutowych.

 

§20

Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność co najmniej 1/3 jej członków.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady, określając jej czas, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do poinformowania członków Rady oraz Zarządu o czasie, miejscu, proponowanym porządku obrad drogą elektroniczną na 3 dni przed planowanym spotkaniem. Członkom Zarządu przysługuje prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
5. Sposób działania Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

 

§21

 

 1. Funkcje członków Rady są honorowe i bezpłatne w zakresie realizacji zadań statutowych.
  2. Zarząd może przyznać członkom Rady zwrot koniecznych wydatków oraz wynagrodzenie za pracę wykonywaną na rzecz Fundacji.

Sposób reprezentacji

§22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych] wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§23

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy bezwzględną większością głosów, przy obecności większości członków uprawnionych do głosowania.

§24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§25

W razie śmierci któregokolwiek z Fundatorów jego prawa przejmuje jego spadkobierca lub osoba przez niego wcześniej wskazana. W razie wielu spadkobierców, prawa zmarłego Fundatora przejmuje ten spadkobierca, którego wskażą pozostali.

§26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. rodziny.
 3. Decyzja o likwidacji jest podejmowana w trybie z § 23.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.